02 986 75 11 | 0897 928 228; 0886 820 907 | 21, Hristo Belchev Str, fl. 4, room 412

Our clients

Our clients are:

Prices

 We work in the following main fields:

 • Translation
 • Interpretation (consecutive and simultaneous)
 • Legalization of documents
 • Certification of documents in embassies of different countries
 • Certified translation of documents for foreign legal entities
 • Preparation and translation of documents for applying to secondary schools and universities in Europe, USA, Canada, Australia, and consultation services.
 • Editing and proofreading the completed translations, placing the edited/proofread text on our company form, with a signature of a translator authorized by the Ministry of Foreign Affairs and a seal of our company
 • Delivery of translations of documents and texts to our customers by e-mail in a format chosen by our customers, on a desired magnetic data carrier, or by a courier. By our customers’ will, we provide delivery of the translated documents and texts to your office or home address across the country and abroad by registered mail or by an express service.

Languages are conditionally divided into three groups depending on their use. . Prices of languages in groups are similar.

The first group includes the most common languages for translation as English, German, French, Italian, Spanish, Russian – they have respectively the lowest price.

In the second group of languages for translation are Portuguese, Romanian, Greek, Serbian, Croatian, Macedonian, Slovakian, Czech, Polish, Ukrainian, Turkish; Average prices

The third group of languages for translation includes languages such as Dutch, Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, Hungarian, Slovenian, Armenian, Georgian, Albanian, Arabic, Farsi, Hebrew. High prices

Устен превод

Услугата устен превод се търси най-често при организирането на международни срещи, конференции, конгреси, преговори, търговски сделки, придружаване на чуждестранни гости и т.н. Успехът на подобни събития е в пряка зависимост от качеството на превода и затова ние предоставяме професионални преводачи с доказани квалификация и опит.

Имаме капацитет да за консекутивен (последователен) превод.

Наши преводачи участват в телевизионни интервюта, преговори, презентации, пресконференции и др.

Агенция Рея може да осигури придружаващ преводач: при срещи и обиколки из страната с цел туризъм и опознаване, представяне на хора и места. Друг вид предлаган от агенцията за превод и легализация Рея е симултанният превод.

Успешно сътрудничим при организиране на мероприятия с много участници:

 • конгрес на Института за животновъдни науки – Костинброд, конференции
 • семинар „Пчеларството в наши дни“
 • други

Най-търсената в момента услуга на пазара е заклетия преводач. Заклетия преводач се наема и е полезен при изготвяне на документи за чужди граждани пред нотариус. Това се налага в случаите, когато те не владеят български език и само така могат да се запознаят със съдържанието на документите. След края на процедурата клиентът получава удостоверени от преводача и нотариуса книжа. 

Легализация на документи

агенция рея прави превод на документ в фиса си в софия

За официалното признаване на книжа от една в друга държава се прави „легализация“. Това означава, в зависимост от документа, върху него да има положени съответните печати/заверки. У нас това се извършва от МВнР чрез фирма като нашата, с която министерството е сключило договори за преводачески услуги. Най-често сме търсени за легализация на анаграфски документи (удостоверения за раждане, за семейно положение, за брак/за сключване на брак и т.н.), документи, издадени от  съда или изготвени от нотариус, фирмена документация, дипломи за завършен клас и образование. Ние предлагаме комплексни услуги по заверяване във всички министерства и институции, посолства, по издаването на различни документи и комплекти от документи, както и изпращане по куриер.

Изисквания за легализация на документи

Всички документи трябва да бъдат в оригинал. Тези, които се издават от общината, например: удостоверени за раждане (издава се дубликат!), свидетелство за граждански брак (издава се дубликат!), удостоверение за идентичност на имената, за постоянен адрес, удостоверение за наследници и др., задължително трябва да имат правоъгълен печат за чужбина. При издаване на свидетелство за съдимост, задължително се посочва, че ще послужи за чужбина, за да бъде издадено така, че да може да му бъде поставена заверка Апостил.

За легализация на диплома за чужбина е необходимо да ни представите оригинал на документа, както и евентуални предходни дипломи.

Съдебни решения и други актове на съдилищата трябва да имат мокър печат на съответния съд и свеж подпис на съдия.

Заверка Апостил ( Apostille)

Това е заверка - печат, с който се удостоверява истинността на документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи по този начин.

Ако вие имате документ, издаден от страна, която е подписала Конвенцията, за да бъде приет от нашите институции като легален, той трябва да има поставен такъв Апостил.

За да изтеглите списък на страните по Хагската конвенция, натиснете ТУК.

Информация за оторизираните да издават апостил органи на всяка една от държавите-страни можете да намерите ТУК.

Страни, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство (нотариус, министерство и др.). Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

За да изтеглите списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ, натиснете ТУК.
Консулска заверка на документи в чуждестранно посолство

Най-често това се налага, когато трябва да се направи нотариално заверено копие на документ, издаден в чужбина, тъй като това не може да бъде направено от български нотариус. Такава заверка може да бъде направена и на български документи, преведени и легализирани от дирекция “Консулски отношения” към Министерството на Външните работи на Република България за чужбина, по изрично изискване на чуждестранните власти.

Легализация за всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

 • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
 • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Срокове за легализация на документи от МВнР на Република България

Министерството на външните работи на Република България предлага следните срокове за извършване на легализация и заверка на документи и други книжа:

 • експресна услуга – за същия работен ден (документи се внасят само между 10 и 12 ч.)
 • бърза услуга - за следващия ден (документи се внасят само между 10 и 12 ч.)
 • обикновена услуга - 4 работни дни

За по-подробна информация, моля, посетете Интернет страницата на Министерството на външните работи на Република България www.mfa.government.bg.

Писмен превод

Писмен превод и легализация в София

 

 

Писменият превод представлява възлагането на даден текст на хартиен или електронен носител, който трябва да бъде преведен от един на друг език и се предава в готов вид по един от двата начина. Писменият превод може да бъде официален (легален) – когато става въпрос за превеждане на официални документи и се налага удостоверяването му с подпис на заклет преводач и скрепяване с печата на фирмата или неофициален писмен превод, който не налага подобно удостоверяване. Писменият превод е основна част от нашата дейност и отдавна сме с утвърдени позиции на пазара. Агенцията ни за превод и легализация Рея извършваме както художествен, така и нехудожествен превод. Последният е доста популярен сред напите клиенти. Нехудожествения превод включва документи от различни области: право, техника, медицина, наука и др. Съобразно спецификата на материала го насочваме към преводач със съответния опит в областта. По този начин клиентът получава качествено изпълнена услуга. Наши клиенти са правни и консултантски кантори, предприятия, търговски представителства, фармацевтични компании, спортни клубове, частни лица – ученици, студенти, лекари и други. Оказваме съдействие на много клиенти в тяхното образователно или професионално развитие.

Видове езици, от / на които извършваме преводи:

Разделяме езиците на следните групи:

 • Езици от І група - английски, немски, френски, италиански, испански, руски
 • Езици от ІІ група - португалски, румънски, гръцки, сръбски, хърватски, македонски, словашки, чешки, полски, украински, турски
 • Езици от ІІІ група - нидерландски, шведски, норвежки, датски, фински, унгарски, словенски, арменски, грузински, албански, арабски, фарси, иврит

Писмените преводи се предоставят на хартиен носител като официален превод на бланка с подпис на преводача и заверка на фирмата или по електронен път. Ако няма особени изисквания от клиента, писмените преводи се странират по начина, по който са в оригиналния документ. Компютърната обработка на материалите се извършва с програмите на Microsoft Office.
Предлагаме консекутивни (с придружаване) и симултанни преводи по договаряне.

Сроковe за извършване на преводи

В зависимост от времето за изпълнение на поръчките работим със следните срокове:

 • Обикновена поръчка: 3-5 работни дни /до 5 стандартни страници на ден/
 • Бърза поръчка: 24 часа, т.е. от днес за утре
 • Експресна поръчка: в рамките на работния ден

Официален (легален) или легализиран превод

Официален (легален) е преводът, извършен от преводач, одобрен от МВнР върху бланка на преводаческата агенция, който носи нейния печат и подписа на лицето, извършило превода. Преводът се прикрепва със свързващ печат на агенцията за документа и по този начин се удостоверява, че преводът съответства на оригиналния текст. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен от дирекция “Консулски отношения ” към МВнР на Република България. В повечето случаи, за да бъде легализиран преводът, е необходимо да бъде легализиран и документът, който е преведен.

Специални оферти

Отстъпка от цената - предмет на допълнително и индивидуално договаряне, в зависимост от сложността на превода и сроковете за изпълнението им във всеки конкретен случай за:

 • корпоративни клиенти
 • обем над 100 страници
 • медицински служители
 • служители на Военномедицинска академия
 • ученици, кандидат-студенти за чужбина

About us

We also offer legalization in Bulgarian and foreign documents in all Bulgarian institutions, as well as in diplomatic missions of foreign countries in our country.

We have highly qualified translators, proofreaders and editors specialized having at least 50-year experience in the following areas: economics and finance, law, engineering, construction, medicine, arms production, fiction and others.

Reya in Twitter

Contacts

E-mail: reya.translation@gmail.comreya@tbc.bg
Phone: 02 986 75 11
Fax: 02 980 89 14
Mobile phone 0897 928 228; 0886 820 907

Information: reya-translation.com

Newsletter

Keep up with the latest developments in the field of translation . New languages ​​, trends and much more.
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow